De Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) geeft vorm aan de uitvoering van het integraal ouderenbeleid in de Gemeente Geertruidenberg voor wat betreft het welzijn en de participatie van alle in de gemeente Geertruidenberg woonachtige ouderen (60-plussers). Belangrijk is dat ouderen eigen regie blijven houden over de invulling van hun eigen leven. Welzijnswerk ondersteunt en versterkt het vermogen van ouderen om zelf sturing te blijven geven aan hun leven.

De SWOG werkt naast drie betaalde krachten met ruim honderd ervaren en bevlogen vrijwilligers. Naast het bieden van ondersteuning organiseert de SWOG allerlei activiteiten voor 60-plussers. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • computerbegeleiding
 • maaltijdvoorziening
 • personenalarmering
 • hulp bij administratie en belasting
 • geven van advies en ondersteuning door ouderenadviseurs
 • bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, fietstochten, volksdansen en gymnastiek.
 • Verlenen van ondersteuning aan mensen die op een bepaald moment geen beroep kunnen doen op familie enz.
 • Begeleiden personen naar arts en/of ziekenhuis.
 • Bezoek aan huis; gezelschap houden.
 • Activiteiten ondernemen met cliënt zoals fietsen, wandelen, spelletje doen.
 • Het aanwezig bij dementerenden zodat de partner even tijd voor zichzelf krijgt.

Onder het kopje activiteiten kunt u meer informatie vinden over de activiteiten van de SWOG.

 

Ontstaan SWOG

Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) is in 1998 ontstaan uit de Regionale Stichting Ouderen welzijn Dongemond (RSOD). In december 1979 hebben de toenmalige gemeente Geertruidenberg, Made/Drimmelen en Raamsdonk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het toenmalige Ministerie CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) om te beginnen met een project gecoördineerd bejaardenwerk.

Doel van het project was de zelfstandigheid van “bejaarden” te bevorderen door:

 • het coördineren van de uitvoering en het beleid van voor de ouderen bestemde voorzieningen en activiteiten van instellingen en organisaties;
 • aandacht te vragen bij de gemeenschap voor de positie van de ouderen en haar te betrekken bij het wegnemen van de belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn van ouderen;
 • te signaleren welke voorzieningen en activiteiten voor de ouderen ontbreken dan wel achterblijven;
 • het (doen) organiseren van sociale, sociaal culturele, recreatieve, vormende en voorlichtende activiteiten.

Bij het behalen van de doelen was de inspraak van de ouderen de voorwaarde van  het project.

De “bejaardenbonden”van Made en Drimmelen, Raamsdonksveer en Raamsdonkdorp, Geertruidenberg en Hank is gevraagd hun mening te geven over de vorming van een dergelijk project en in mei 1980 spraken zij zich uit een samenwerkingsverband aan te gaan om te komen tot verkrijging van de Ministeriële subsidie.

De gemeente Geertruidenberg werd centrumgemeente en coördineerde de voorbereidende werkzaamheden richting Ministerie. Op 1 januari 1981 werd een functionaris benoemd die van 1 januari tot en met 30 juni 1981 bij heeft gedragen aan de vorming van een rechtsorgaan en op 1 juli 1981 was de RSOD een feit.

In de jaren die volgden is in de drie gemeenten samen met de ouderenbonden onder andere hard gewerkt aan:

 • de totstandkoming van een goed lopende maaltijdorganisatie in de drie gemeenten en de ontwikkeling van een regionaal project personenalarmering;
 • de totstandkoming van een pakket Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten;
 • het geven van adviezen op bouwplannen van de diverse woningbouwcorporaties (Made en Raamsdonksveer);
 • ondersteuning van initiatieven van de ouderenbonden;
 • het begeleiden van plaatselijke Raden Ouderenwelzijn (waarin vertegenwoordigers van organisaties van vrijwilligers en beroepsorganisaties) met maandelijkse vergaderingen ;
 • het plegen van overleg met plaatselijke, regionale en landelijke overheden en andere organisaties;
 • het verstrekken van advies, informatie en ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen.

Na de jaren 1997 wordt het verstrekken van advies en informatie door middel van ouderenadviseurs meer belangrijk. De andere taken blijven in beeld maar het aantal ouderen dat kwetsbaar is, verandert. Het betrekken van ouderen bij de samenleving gebeurt door een groot netwerk van vrijwilligers en ook door het organiseren van nieuwe activiteiten, zoals begeleiding van ouderen met het werken met de computer. Door de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal er een mentaliteitsverandering gaan ontstaan, mantelzorg en vrijwilligerswerk zal nog nadrukkelijker een plaats moeten krijgen in het welzijn (voor ouderen).

 

De welzijnsorganisaties Trema Welzijn, Surplus Welzijn, Vrijwillige Thuiszorg Centrale Geertruidenberg (VTCG) en SWOG zijn in samenwerking met de gemeente een traject gestart tot nauwere samenwerking om zo de inwoners van onze gemeente nog beter van dienst te kunnen zijn.

Uit deze nauwere samenwerking is het besluit gekomen om de VTCG op te heffen per 1 januari 2018 en de doelstellingen en vrijwilligers op te nemen in het programma van de SWOG.

Vanaf 1 januari 2018 is de gewijzigd in Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg omdat de naast ouderen ook een jongere doelgroep ondersteund wordt