Privacyverklaring

Privacyverklaring   (versie 24-9-2018)

Dit is de privacyverklaring van Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) gevestigd aan de Venestraat 18 in Geertruidenberg. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SWOG uw persoonsgegevens.

Voor de SWOG is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de SWOG veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom een privacyverklaring?
We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
U kunt lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Doeleinden van verwerkingen:
• Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of deelname aan een activiteit;
• Voor het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
• De behandeling en afhandeling van uw hulpvraag;
• Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• Voor het versturen van onze nieuwsbrief, als u daarvoor toestemming heeft gegeven;
• Om kosten te declareren bij de kredietbank (indien van toepassing);
• Voor klanttevredenheidsonderzoeken;
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken?
De SWOG mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• Uw toestemming;
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt;
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de SWOG.

De gegevens die SWOG verwerkt
De SWOG verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;
• Voor- en achternaam, aanhef/geslacht
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Indien van toepassing verwerken wij ook:
• Bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten/activiteiten en salarisadministratie/onkostenvergoeding)
• BSN-nummer (alleen bij aanvraag IB60 i.v.m. korting maaltijden of bij aanvraag VOG)
• WA-verzekering en/of rijbewijs (alleen gegevens inzien bij chauffeur of deelnemer bij vervoersvraag)
• Geboortedatum
• Contactgegevens van familie of naasten als dat nodig is voor de dienstverlening
• Informatie over uw hulpvraag
• VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
• Beeldmateriaal (foto’s)
• Curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
• Kopie ID en salarisgegevens (alleen voor medewerkers)
• Informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Delen met anderen
De SWOG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De SWOG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en recht op gegevens te beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar onze coördinator, mevrouw H. de Ruiter, h.deruiter@swog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. De SWOG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies en Google Analytics
De SWOG gebruikt functionele cookies om haar websites naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
De SWOG maakt voor haar websites gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze websites nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. De SWOG staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies of diefstel. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht tot geheimhouding.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.swog.nl.

Contactgegevens
Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg
Venestraat 18
4931 BP Geertruidenberg
T: 0162-520706
info@swog.nl
www.swog.nl