FIETSTOCHTEN TREMA-WOG 2022.

Afgelopen keer was het weer twijfelachtig, maar met 32 deelnemers vertrokken we richting Dussen naar Peter den Dekker, de klompenmaker voor een bakkie koffie met cake. Het vertrek in Dussen verliep helaas niet vlekkeloos, Een deelneemster viel met haar fiets en liep een armbreuk op. Met dank aan de goede opvang van de familie den Dekker kon de karavaan toch verder trekken via Babyloniënbroek naar Genderen. Bij de kaasboer De Lange Hoeve hebben we onze boterhammen buiten genuttigd en toen verder door Genderen naar de fietsdijk langs De Maas en konden we constateren dat slechts een ooievaar nog op het nest was. Het laatste rustpunt was bij MFA De Dussenaar.

Op dinsdag 9 augustus 2022 staat er weer een nieuwe fietstocht gepland van Trema-WOG. Start: Groentehandelaar Dank te Raamsdonksveer, vertrek 10.00 uur.

Deze keer zoeken we het bos en de natuur op. Vanuit Raamsdonksveer vertrekken we richting De Heilige Driehoek, en langs de ijzertijdboerderij naar Dongen. Via de ” De Duiventoren ” gaan we naar Rijen, waar de lunchpauze wordt gehouden bij golfpark Brabant Golf. We rijden via De Vijf Eikenweg naar de laatste koffiestop, bij Brasserie Woods en hierna via de polder weer huiswaarts.

Kosten en risico’s zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de deelnemers. Trema-WOG wenst u een fijne dag toe. Wanneer slecht weer wordt voorspeld kunt u om informatie bellen met Jos Meijvis, die tevens contactpersoon is voor deze rit, Telefoonnummer 0162-512603

Zelfstandig blijven wonen?

De wens van veel mensen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Door met u in gesprek te gaan, hopen we daar achter te komen.

Op basis van de thema’s ‘Ik, Huis en Wijk’ gaan we tijdens de avond in gesprek over wat er nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Is uw huis hiervoor geschikt? Ook als u ouder wordt, minder mobiel bent of ondersteuning nodig heeft? Hoe ervaart u de wijk Raamsdonksveer-Noord? Wat gaat goed en waar kan het beter? En hoe kunt u zelf bijdragen aan verbeteringen? Want kleine verbeteringen kunnen soms al veel invloed hebben op uw woonplezier. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën, wensen en ervaringen!

Schrijf woensdagavond 18 september van 19.00 tot 21.30 uur in uw agenda. De locatie is Buurthuis De Schelf, Burgemeester Krijgsmangeerde 46 in Raamsdonksveer. Om praktische redenen is het fijn als u zich voor 9 september aanmeldt via langerthuis@geertruidenberg.nl. Graag tot ziens op 18 september!

Privacyverklaring

Privacyverklaring   (versie 24-9-2018)

Dit is de privacyverklaring van Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) gevestigd aan de Venestraat 18 in Geertruidenberg. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SWOG uw persoonsgegevens.

Voor de SWOG is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij de SWOG veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom een privacyverklaring?
We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
U kunt lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Doeleinden van verwerkingen:
• Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of deelname aan een activiteit;
• Voor het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
• De behandeling en afhandeling van uw hulpvraag;
• Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• Voor het versturen van onze nieuwsbrief, als u daarvoor toestemming heeft gegeven;
• Om kosten te declareren bij de kredietbank (indien van toepassing);
• Voor klanttevredenheidsonderzoeken;
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken?
De SWOG mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• Uw toestemming;
• De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt;
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de SWOG.

De gegevens die SWOG verwerkt
De SWOG verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;
• Voor- en achternaam, aanhef/geslacht
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Indien van toepassing verwerken wij ook:
• Bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten/activiteiten en salarisadministratie/onkostenvergoeding)
• BSN-nummer (alleen bij aanvraag IB60 i.v.m. korting maaltijden of bij aanvraag VOG)
• WA-verzekering en/of rijbewijs (alleen gegevens inzien bij chauffeur of deelnemer bij vervoersvraag)
• Geboortedatum
• Contactgegevens van familie of naasten als dat nodig is voor de dienstverlening
• Informatie over uw hulpvraag
• VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
• Beeldmateriaal (foto’s)
• Curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
• Kopie ID en salarisgegevens (alleen voor medewerkers)
• Informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Delen met anderen
De SWOG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De SWOG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en recht op gegevens te beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar onze coördinator, mevrouw H. de Ruiter, h.deruiter@swog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. De SWOG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies en Google Analytics
De SWOG gebruikt functionele cookies om haar websites naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
De SWOG maakt voor haar websites gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze websites nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. De SWOG staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies of diefstel. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht tot geheimhouding.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.swog.nl.

Contactgegevens
Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg
Venestraat 18
4931 BP Geertruidenberg
T: 0162-520706
info@swog.nl
www.swog.nl

Tuinhulp gezocht

Mantelzorgwaardering Geertruidenberg

Bent u een mantelzorger?

Zorgt u voor een gezins-of familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving die zorg- of hulpbehoevend is?

Lees dan onderstaande flyer eens door…

 

Flyer Mantelzorgwaardering Geertruidenberg 2017

Bewegen in het water

Bewegen in het water, zoals aquajoggen of zwemmen, is een ontspannende bezigheid. U kunt ervoor kiezen om individueel te gaan bewegen in het zwembad, maar in gezamenlijk verband onder begeleiding van een docent is ook een prima mogelijkheid. De SWOG heeft diverse zwemgroepen waarbij naast het sportieve aspect de gezelligheid voorop staat. U bent van harte uitgenodigd een proeflesje mee te doen. Heeft u moeite om zelfstandig naar het zwembad te gaan of bent u bang dat u ondanks uw lichamelijke gesteldheid niet in staat bent om mee te doen?  De SWOG helpt u graag verder, schroom dan ook niet om contact op te nemen , telefoonnummer 0162-520706 , (www.swog.nl), of met de coördinator van de zwemgroepen, Jeanne Zijlmans, telefoonnummer 0162-513388. Het zwemmen vindt op maandagmiddag en dinsdagochtend plaats bij Arendse Health club (Haven 23 , 4941 DE Raamsdonksveer).

 

Activiteiten Ouderenbond Geertruidenberg

Wekelijkse activiteiten zijn:

– maandagmiddag > biljarten

– maandagmiddag > een zeer gezellige dames knutselgroep

– dinsdagmiddag > biljarten

– woensdagmiddag > kaartmiddag, Rikken, Jokeren en Klaverjassen. Bij deze activiteit zijn  ook niet

leden welkom, aanvang 13.30 uur

– donderdagmiddag > biljartcompetitie

– vrijdagmiddag  vrij inloop voor alle 50 plussers uit de gemeente, tevens vrij  biljarten, dus ook niet

leden zijn welkom.

Het gebouw staat uiteraard iedere middag voor alle ouderen open voor een kopje koffie of thee en een praatje. Het is een gastvrij huis, het is belangrijk voor ouderen die zich eenzaam voelen, of een moeilijke tijd mee maken dat er een plek is waar men naar toe kan gaan, zonder dat daar een verplichting is om ergens aan deel te nemen.

1e Zondag van de maand: aanvang 13.30 uur inloopmiddag .Bij binnenkomst een kop koffie / thee gratis.

2e Dinsdagavond van de maand: bingo aanvang 19.30, zaal open 18.15 uur.

Deze bingoavonden trekken altijd veel bezoekers, dit vanwege de gezelligheid en tevens de mooie bruikbare prijzen die zijn te winnen, er worden 11 rondes gespeeld, 6 maal een boodschappen ronde,  2 maal een koffie en 2 maal een vleesronde.

Als laatste wordt een hoofdronde gehouden,met een zeer mooie hoofdprijs, tevens wordt er in de pauze een gratis loterij gehouden waar een mooi goed gevulde boodschappen tas wordt weg gegeven.

3e Zondag van de maand: aanvang 13.30 uur inloopmiddag .Bij binnenkomst een kop koffie / thee gratis.

Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in het gebouw `Vestingzicht`, Burg. Allardstraat 2a in Geertruidenberg. Wilt u meer informatie of over een bepaalde activiteit, kan dat elke middag in ons gebouw Vestingzicht – Burg. Allardstraat 2a in Geertruidenberg.